| |     Türkçe | english  
Насловна
Увођење у евиденцију војних обвезника и јавни оглас за добровољно служење (2017)

У току јануара почело увођење у војну евиденцију младића који ове године постају пунолетни. Општи позив за увођење у војну евиденцију упућен је младићима рођеним 1999. године и старијих годишта, који из одређених разлога нису уведени у војну евиденцију. Младићи који живе у иностранству, своје право и законску обавезу испуњавају у најближем дипломатско-конзуларном представништву у земљи боравка. Потребно је на увид понети пасош, личну карту или нeку другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет.

Они који се не одазову позиву за упис у војну евиденцију подлежу прекршајној одговорности по члану 126. Закона о војној, радној и материјалној обавези. Истовремено, ако војни обвезници не изврше своју законску обавезу, а то је да буду уведени у војну евиденцију, територијални органи Министарства одбране не могу им издавати потврду - уверење о регулисаној војној обавези, потребну за одобрења боравка у иностранству или отпуст из држављанства.

(информација преузета са сајта Министарства одбране Р. Србије: http://www.mod.gov.rs/lat/10525/uvodjenje-u-vojnu-evidenciju-10525 )

*                     *                     *

За све оне који то желе, после евидентирања, омогућено је добровољно служење војног рока, а касније и напредовање у професионалном саставу Војске Србије. Тиме стичу бројне предности, међу којима је и могућност заснивања сталног радног односа.

У вези са пријавом за добровољно служење војног рока са оружјем, обавештавамо и да је Министарство одбране 07.11.2016. објавило следећи јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре:


На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС“, број 7/11), Министарство одбране објављује

Ј А В Н И ОГЛАС
за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне офиннре Војске Србије

1) Право пријављивања кандидата на добровољно служење војиог рока са оружјем и кандидата за слошаоце курса за резервне официре

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2017. години навршавају од 19 до 30 година живота.

Општи услови:
- да је држављанин Републике Србије;
- да није осуђен на казну малолегничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
- да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
- да је здравствено способан за војну службу; да није одслужио војни рок са оружјем
- да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:
- да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије;
- да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије
- да има позитивну безбедносну проверу.

2) Подношење пријаве и погребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјсм и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта. Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи: фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и биографију. Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе: уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

3) Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војно-здравственим установама. Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни рок.

4) Закључивање уговора

Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs. Јавии оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије у 2017. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.


 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
УКИДАЊЕ ВИЗА ЗА ГРАЂАЊЕ УКРАЈИНЕ ОД 15.10.2021.
ВАЖНО!! Србија и Турска од 14. маја узајамно признају сертификате о вакцинацији
ПОДАЦИ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ВИЗНИХ И КОНЗУЛАРНИХ ТАКСИ
МИНИСТАР ДАЧИЋ:КАРАНТИН У МОРОВИЋУ ОБАВЕЗАН ЗА СВЕ СРПСКЕ ДРЖАВЉАНЕ КОЈИ ДОЂУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
МИНИСТАР ДАЧИЋ: ДЕЦА, СТУДЕНТИ И ЉУДИ НА ЛЕЧЕЊУ ПРИОРИТЕТ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ
КОРОНА ВИРУС - ПРОПИСИ И АКТИ ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ
ОДЛОЖИТИ ПУТОВАЊА У СРБИЈУ
ЗАТВОРЕНЕ ГРАНИЦЕ - МЕРЕ НА ОСНОВУОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
ПУТНЕ ИСПРАВЕ
МАТИЧАРСКИ ПОСЛОВИ
ОВЕРА ПУНОМОЋЈА
Промена визног режима - Киргистан (дипломатски и службени пасоши)
Увођење у евиденцију војних обвезника и јавни оглас за добровољно служење (2017)
Споразум између Србије и Молдавије о укидању виза (2015)
Промена визног режима (2014)
Конзуларна надлдежност
Улазак у Србију – визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Остале конзуларне услуге
Путовање грађана у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари